Bonus estadístic: Raó de versemblança

El concepte de raó de versemblança o “likelihood ratio” (LR), és una eina molt útil en el diagnòstic de malalties. S’utilitza per a convertir la probabilitat pretest d’una malaltia (la probabilitat de la malaltia abans de dur a terme la prova) en la probabilitat posttest (la probabilitat de la malaltia després de conèixer els resultats de la prova). Els valors de LR de cada prova ens ajuden a seleccionar la prova idònia en cada situació i a interpretar-ne els resultats per a prendre decisions clíniques òptimes. 

Nomograma d'una raó de versemblança de 0,1. Ens porta d'una probabilitat pretest del 40% a una probabilitat posttest al voltant del 3%
La raó de versemblança negativa és útil per sota de 0,2. Fent servir el nomograma podem veure que en un pacient en què no estem segurs, una prova amb una LR- de 0,1 ens redueix la probabilitat que el pacient tingui la malaltia fins a percentatges d’un sol dígit.

Cada prova té dos LR, el LR+ i el LR-, i habitualment, només un d’aquests serà d’utilitat. Ambdós es poden calcular a partir d’una simple combinació de la sensibilitat i l’especificitat de la prova, o més fàcilment, consultant bibliografia o llocs web, p. ex. thennt.com. El LR+ indica quant (en quina magnitud) es fa més probable el diagnòstic d’una malaltia sospitada després d’un resultat positiu en una prova. Un LR+ > 5 comença a ser rellevant. El LR- indica quant (en quina magnitud) disminueix la probabilitat de la malaltia sospitada després d’un resultat negatiu en una prova. Un LR- <0,2 comença a ser rellevant.

Abans de demanar proves diagnòstiques cal pensar si la sospita diagnòstica és alta, baixa o moderada (probabilitat pretest), seleccionar la prova que disposi dels LR més útils per al cas concret i saber-ne calcular la probabilitat posttest, molt fàcil utilitzant qualsevol calculadora en línia existent, p. ex. aquesta de la Universitat de Chicago.

També podeu escoltar aquest episodi del pòdcast FOAMCast

Transcripció de l’àudio