Restricció del sondatge vesical permanent

Sonda vesical Foley de làtex, de tres llums, calibre 22F

Ens fixem en una recomanació de Choosing Wisely Canada, inspirada en l’experiència d’un gran centre hospitalari de Toronto, sobre l’ús apropiat del sondatge vesical. Ens ofereixen una sèrie d’eines per aconseguir-ne aquest ús apropiat, disminuint així la morbiditat associada a aquest procediment. També hi ha la iniciativa bladdersafe que persegueix el mateix objectiu i ens proporciona més eines, aplicació mòbil inclosa.

Transcripció de l’àudio

Quimioprofilaxi tromboembòlica

Xeringa d'heparina subcutània

De nou compartim amb vosaltres una altra recomanació de la sèrie de Things we do for no reasonTM, una campanya de Choosing Wisely®. Aquesta recomanació ens parla de quimioprevenció de malaltia tromboembòlica (embolisme pulmonar i trombosi venosa profunda) en pacients mèdics no crítics hospitalitzats.

La publicació:

Barlow B, Barlow A, Breu AC. Things We Do for No Reason™: Universal Venous Thromboembolism Chemoprophylaxis in Low-Risk Hospitalized Medical Patients. J Hosp Med. 2021 May;16(5):301-303. doi: 10.12788/jhm.3502. PMID: 33357322. PDF

Transcripció de l’àudio

Sediment d’orina en pacients ancians amb deliri

Mostra d'orina dins d'un flascó de mostres

Compartim amb vosaltres una recomanació de la sèrie de Things we do for no reasonTM, una campanya de Choosing Wisely®. Aquesta recomanació ens explica que no són massa les infeccions d’orina en ancians que cursen amb deliri, i menys encara si parlem de bacteriúria asimptomàtica. La indicació de demanar sediment o cultiu és només en aquells pacients que tenen símptomes d’infecció d’orina o sistèmica.

La publicació:

Memari, M., Mendoza, M. A., Shukla, B., & O’Rourke, P. (2021). Things We Do for No Reason™: Obtaining Urine Testing in Older Adults With Delirium Without Signs or Symptoms of Urinary Tract Infection. Journal of hospital medicine, 16(9), 557-559.

https://cdn.mdedge.com/files/s3fs-public/issues/articles/jhm01609557.pdf

Transcripció de l’àudio